Plaatsen

Tariefvoorwaarden

DéWoonnotaris.nl vestiging Haaglanden per 1 januari 2017

Alle genoemde tarieven zijn exclusief het per de transactiedatum geldende omzetbelastingtarief. De kadasterkosten zijn vrij van BTW.

LEVERING EN HYPOTHEEK

 • Er is uitgegaan van de overdracht van hoogstens twee gehele kadastrale percelen; indien meer dan twee percelen worden overgedragen, kunnen de posten "recherchekosten" worden verhoogd.
 • Indien uitmeting door het Kadaster moet plaatsvinden omdat een gedeelte van een kadastraal perceel wordt overgedragen, wordt de post "inschrijvingskosten levering" verhoogd tot de door het Kadaster per transactiedatum gerekende kosten per uitmeting.
 • De door beide partijen origineel ondertekende en volledig ingevulde koopovereenkomst is tenminste één gehele kalendermaand vóór de datum van eigendomsoverdracht door ons kantoor ontvangen. Indien ons kantoor (op verzoek) vooraf schriftelijk heeft ingestemd met een behandelingsperiode van korter dan één maand, dan is dat eventueel mogelijk maar wordt het per akte in rekening te brengen honorarium verhoogd met tenminste € 200,00.
 • De door de hypothecair financier aan ons kantoor te verstrekken hypotheekinstructie is tenminste zeven werkdagen voor de datum van eigendomsoverdracht door ons kantoor ontvangen. Indien ons kantoor vooraf schriftelijk heeft ingestemd met een behandelingsperiode van korter dan zeven werkdagen, dan is dat mogelijk maar wordt het voor de hypotheekakte in rekening te brengen honorarium verhoogd met tenminste € 150,00.
 • De hypothecair financier dient een “bank” te zijn; dat wil zeggen een grote, bekende Nederlandse, onder toezicht van DNB staande, geldverstrekkende instelling, niet zijnde een (rechts-) persoon die een zogenaamde “particuliere lening” ter beschikking stelt, wel of niet onder hypothecaire zekerheid. Indien vroegtijdig, dat wil zeggen tenminste drie weken vóór de datum van eigendomsoverdracht, schriftelijk kenbaar is gemaakt dat het een particuliere financiering betreft (dus niet van een “bank”), dan is dat uiteraard mogelijk maar wordt voor het opstellen van de hypotheekakte tenminste € 400,00 in rekening gebracht omdat dit altijd maatwerk is.
 • Er is uitgegaan dat de hypotheek alleen op het aan te kopen pand moet worden gevestigd; indien ook andere kadastrale percelen moeten worden verbonden, leidt dit tot verhoging van het tarief voor de hypotheek en verhoging van de post "recherchekosten hypotheek".
  .

SAMENLEVINGSCONTRACT

 • DéWoonnotaris.nl/Haaglanden verzorgt voor starters ook graag een samenlevingscontract. Wat verstaan wij onder starters? Jonge mensen, kopers van hun eerste eigen huis, zonder kinderen en zonder eigen vermogen. Als u niet in deze categorie past, dan is een samenlevingscontract altijd maatwerk en dient eerst een bespreking plaats te vinden op kantoor van de hoofdvestiging (Van Wijk Notarissen te Wassenaar). DéWoonnotaris.nl/Haaglanden verzorgt geen testamenten omdat dit altijd maatwerk is.
 • De inschrijvingskosten, ook van een samenlevingsovereenkomst met verblijvensbeding, in het Centraal Testamentenregister ad € 16,34 voor een samenlevingsovereenkomst worden doorberekend.

ALGEMEEN

 • De offerte gaat uit van het verrichten van de gebruikelijke werkzaamheden. Indien het raadzaam is dat meer dan de gebruikelijke of spoed- werkzaamheden worden verricht, wordt dit tijdig met u gecommuniceerd. De extra werkzaamheden worden vervolgens op uurbasis doorberekend. De gebruikelijke werkzaamheden omvatten doorgaans: het voeren van een bespreking  (niet voor een overzichtelijk en ongecompliceerd “jonge starters samenlevingsovereenkomst”), het eenmalig opmaken van het/de ontwerp(en), en het tekenen van de akte(n).
 • Wijzigingen van vermelde kosten van derden en/of belastingen zullen worden doorberekend.
 • Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee maanden.
 • Kosten, welke door derden aan het kantoor in rekening worden gebracht, kunnen worden doorberekend.
 • Bij elke afrekening of declaratie wordt een vast bedrag aan dossierkosten in rekening gebracht van € 40,-, onder meer ter bestrijding van bepaalde onderzoekskosten bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), het Centraal Insolventieregister, het Curateleregister en dergelijke.
 • De kosten verbonden aan het zonodig inschakelen van een tolkvertaler zullen worden doorberekend op basis van de door de tolk gehanteerde tarieven.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Alle werkzaamheden worden verricht onder Algemene Voorwaarden, zoals deze staan vermeld op de website van DéWoonnotaris vestiging Haaglanden.

WERKZAAMHEDEN TRANSPORT EN/OF HYPOTHEEKAKTE

 1. Onderzoek bij het kadaster naar hoe en wanneer de eigendom is verkregen door verkoper, niet door de eventueel in het Kadaster geregistreerde persoon. Indien de verkoper en de in het Kadaster geregistreerde persoon niet dezelfde zijn, dan is aanvullend “titelonderzoek” noodzakelijk en worden daar extra kosten voor in rekening gebracht.
 2. Onderzoek bij het kadaster of het registergoed is belast met hypotheek of beslag en controle of niet reeds een eerdere koopovereenkomst betreffende deze woning ingeschreven.
  Onderzoek in de aangeleverde akte van eigendom of er sprake is van erfdienstbaarheden of bijzondere bepalingen (kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen of gemeentelijke voorschriften).
  Onderzoek of er sprake is van op het kadaster geregistreerde publiekrechtelijke beperkingen.
 3. Controle van de identiteit en nationaliteit van betrokkenen.
  Voor natuurlijke personen: controle identiteitsbewijs; controle Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), raadpleging van het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), het Centraal Insolventieregister, het Curateleregister.
 4. Eventuele hypotheken van verkoper opzeggen (voor rekening van verkoper).
 5. Toezicht houden op de betaling van een eventuele waarborgsom (door de koper zelf, niet een ander) of afgifte van een bankgarantie en zo nodig communiceren met de betrokkenen.
 6. Opvragen bij overheidsinstanties van de te verrekenen zakelijke lasten en eventuele betalingsachterstanden en bij een appartementsrecht: opgave door de Vereniging van Eigenaars van de servicekosten, eventuele achterstanden en of er besluiten zijn genomen door de VvE, die voor de koper een aanzienlijke verzwaring van zijn lasten kunnen betekenen.
 7. Correspondentie met verkoper, koper, banken, verzekeringsmaatschappijen, makelaars en andere tussenpersonen, per e-mail. Indien op verzoek van een opdrachtgever schriftelijk gecorrespondeerd moet worden (bijvoorbeeld wegens gebrek aan een e-mailadres) wordt daarvoor € 45,- in rekening gebracht.
 8. Toezending van een ontwerp van de akte van levering aan verkoper, koper, makelaars en andere tussenpersonen.
 9. Het maken van een afspraak om de akte(n) bij ons DéWoonnotaris te ondertekenen (het passeren van de akte(n) waarvoor verkoper, koper en eventueel makelaar(s) en hypotheekadviseur worden uitgenodigd. Partijen bepalen de dag, DéWoonnotaris bepaalt het tijdstip.
 10. Het opstellen en verzenden van afrekeningen aan verkoper, koper en (indien van toepassing) banken, makelaars en andere tussenpersonen.
 11. Controle dat de te ontvangen hypotheekgelden van de bank en eventuele eigen middelen tijdig op de "kwaliteitsrekening" van de notaris is ontvangen.
 12. Vlak voor het geplande passeren van de akte(n) opnieuw controle bij het kadaster op de eigendomssituatie met betrekking tot het registergoed en controle op eventuele aanwezige hypotheken of beslagen bij het kadaster, alsmede nog een inzage in het Centraal Insolventieregister en het Curateleregister
 13. Het na het bespreken en toelichten daarvan passeren van de akte van levering. Voor het passeren van de akte van levering en de hypotheekakte reserveren wij in het algemeen dertig minuten. Voor het passeren van een losse hypotheekakte reserveren wij twintig minuten.
 14. Het inschrijven van de leveringsakte en de hypotheekakte in het kadaster.
 15. Vragen om bevestiging van de ontvangst van de inschrijvingen bij het kadaster en opnieuw controle bij het kadaster op de eigendomssituatie m.b.t. de woning en controle op eventueel aanwezige hypotheken of beslagen.
 16. Uitbetalen (uiterlijk op de tweede werkdag na het passeren van de akte) van gelden aan koper, verkoper en hypothecaire financiers, gemeente, Vereniging van Eigenaars, makelaars, taxateurs en eventuele anderen. Een en ander met inachtneming van de "Beleidsregel Beperking uitbetaling van gelden aan derden" en “het reglement rechercheren registergoederen” van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
 17. Verzorgen aangifte overdrachtsbelasting, tijdige voldoening van deze belasting aan de belastingdienst en registratie van de akte bij de belastingdienst.
 18. Toezending per e-mail aan de nieuwe eigenaar van het bij het kadaster ingeschreven afschrift van de leveringsakte (het "eigendomsbewijs") en hypotheekakte.
 19. Gedurende het hele traject er op toezien en bewaken dat geen sprake is van misbruik van overwicht van de ene partij op de andere en zo nodig passende maatregelen nemen.
 20. De originele akten gedurende ten minste twintig jaar in een brandvrije ruimte overeenkomstig de wettelijke voorschriften bewaren, waarna de akten nog 85 jaar bewaard worden op de centrale notariële bewaarplaats. Dat heeft onder meer als pluspunt dat iemand die zijn documenten kwijt is, in principe altijd, ook al is het honderd jaar later, een officieel afschrift van de akte, die hem of zijn rechtsvoorgangers aanging, kan verkrijgen.
 21. Het betreffende dossier tenminste twintig jaren bewaren.
 22. Aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten tot maximaal € 10.000.000,00, een en ander overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de overeenkomsten met de beroepsaansprakelijkheidsassuradeuren.
 23. Voor alle hierboven vermelde werkzaamheden geldt dat gebruikelijk is dat de notaris éénmaal een verzoek doet aan betrokkenen om bepaalde handelingen te verrichten en/of bepaalde informatie aan te leveren en dat dit verzoek tijdig en volledig wordt ingewilligd. Is daarvan niet sprake, dan worden de kosten (berekend op het geldende uurtarief van de betreffende medewerker), veroorzaakt door werkzaamheden naar aanleiding van het niet tijdig reageren, in rekening gebracht aan de verkoper respectievelijk koper afhankelijk van op welke partij de betreffende werkzaamheden betrekking hebben, onverschillig of de desbetreffende partij daarvoor zelf enig verwijt treft.

GEBRUIKELIJKE WERKZAAMHEDEN

 • Gebruikelijk zijn de volgende werkzaamheden:

Eigendom
Gebruikelijk is de situatie waarin het eigendomsbewijs en (bij appartementsrechten) de splitsingsakte en splitsingstekeningen aanwezig zijn. Als deze documenten niet aanwezig zijn of niet de huidige situatie weergeven: verder onderzoek in het kadaster (eventuele extra werkzaamheden voor rekening van verkoper).
Gebruikelijk is de situatie, waarin zich in de burgerlijke staat van de verkoper geen wijzigingen hebben voorgedaan sinds de eigendomsverkrijging en degene die in het kadaster vermeld staat als eigenaar in leven is en ook werkelijk de eigenaar is.
Registergoed
Gebruikelijk is de situatie, waarin hetzij geen sprake is van bijzondere bepalingen hetzij van bepalingen, die zonder verdere bewerking of onderzoek, uit verkoper eigendomsbewijs overgenomen kunnen worden in de akte van levering. Anders: onderzoek naar eventuele erfdienstbaarheden en andere uit het kadaster blijkende belemmeringen (aanschrijving woningwet, Wet voorkeursrecht gemeenten, Belemmeringenwet privaatrecht, Ruilverkavelingswet, voorkeursrechten van derden en aanbiedingsplichten, etc.) (eventuele extra werkzaamheden zijn voor rekening van verkoper).
Aantal registergoederen
Gebruikelijk is de situatie waarin sprake is van één registergoed. Is sprake van meer dan één registergoed, dan zal de notaris meestal nadere werkzaamheden moeten verrichten (eventuele extra werkzaamheden zijn voor rekening van koper).
Koopovereenkomst
Gebruikelijk is de situatie dat de koopovereenkomst is opgesteld door een makelaar op basis van één van de gebruikelijke modellen daarvoor. Ingeval sprake is van een andersoortige overeenkomst, dan wel een overeenkomst die niet is opgemaakt door een deskundige: onderzoek naar de inhoud van de koopovereenkomst (eventuele extra werkzaamheden zijn voor rekening van koper). De origineel getekende koopovereenkomst ontvangt DéWoonnotaris Haaglanden tenminste één maand vóór de datum van overeengekomen eigendomsoverdracht om tijdig alle betrokkenen te kunnen verwittigen van de aanstaande transactie en zijn eigen werkzaamheden goed en zonder spoedtoeslag te kunnen doen.
Hypotheek
Gebruikelijk is de situatie dat het gekochte registergoed geldt als hypothecair onderpand. Indien de "bank" (zie hiervoor)  een (tweede) (overbruggings)hypotheek wenst op de bestaande woning of een andere onroerende zaak of de bank andere bijzondere voorwaarden stelt, zoals het aflossen van kredieten, brengen deze werkzaamheden extra kosten met zich mee welke in rekening gebracht zullen worden.
De door de hypothecair financier (niet particulier) aan DéWoonnotaris Haaglanden te verstrekken instructie moet tenminste vijf werkdagen door DéWoonnotaris Haaglanden zijn ontvangen. Indien dat niet het geval is, is DéWoonnotaris Haaglanden gerechtigd om het transport uit te stellen dan wel in overleg met de opdrachtgever spoedwerkzaamheden te verrichten om de transactie op de afgesproken datum te laten plaatsvinden (indien mogelijk) waarvoor alsdan wegens deze werkzaamheden in het belang van de koper(s) extra kosten gerekend worden.
Partijen
Een voorwaarde voor het verrichten van de werkzaamheden tegen het geoffreerde tarief is  de situatie dat partijen de Nederlandse taal machtig zijn, niet gescheiden zijn of in een echtscheidingsprocedure verwikkeld zijn, niet failliet zijn (geweest) en niet onder curatele of bewind staan of op andere wijzen het beheer over hun vermogen hebben verloren (eventuele extra werkzaamheden voor rekening van de partij die het betreft). Indien hier niet aan voldaan wordt is DéWoonnotaris bevoegd aanvullend te declareren.

EXTRA WERKZAAMHEDEN, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht, een en ander ter beoordeling van DéWoonnotaris Haaglanden.

 • Het op verzoek van (één van) partijen onderhandelen met en zo nodig in gebreke doen stellen als een partij niet voldoet aan haar verplichtingen, zoveel mogelijk zonder inschakelen van een advocaat. Deze kosten kunnen worden gedeclareerd op uurbasis.
 • Eventuele extra werkzaamheden op verzoek van (één van) partijen ingeval er problemen zijn tussen partijen dan wel één of meer van de partijen en derden, mede waardoor een goede afwikkeling van het overeengekomene stagneert.
 • Het op verzoek van (één van) partijen in geval van niet nakomen van verplichtingen uit de koopovereenkomst door één van beide partijen in depot houden van een deel van de koopsom, inclusief opmaken van een depotovereenkomst.
 • Alle werkzaamheden in verband met de afkoop, wijziging of opzegging van kapitaal en/of levensverzekeringen.
 • Indien de omstandigheden van de cliënt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, zal de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliënt en/of anderen bespreken.
 • De waarborgsom of de bankgarantie is niet tijdig in het bezit van de notaris (eventuele extra werkzaamheden zijn voor rekening van koper).
 • Opvragen van kadaster en/of splitsingstekeningen en zo nodig controleren met de feitelijke situatie (eventuele extra werkzaamheden zijn voor rekening van verkoper).
 • Indien van toepassing: verkrijgen van toestemming of volmacht van (ex- )echtgenoot of partner dan wel van de gemeente ingeval van erfpacht of van de Vereniging van Eigenaars ingeval van appartementsrecht (eventuele extra werkzaamheden zijn voor rekening van verkoper), alsmede het opstellen van volmachten wanneer één van partijen niet aanwezig kan zijn.
 • Opmaken en verzenden van volmachten ter doorhaling van de hypotheek ten laste van verkoper (eventuele extra werkzaamheden zijn voor rekening van verkoper).
 • Uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de doorhaling van een eventueel beslag op het registergoed (eventuele extra werkzaamheden zijn voor rekening van de verkoper).
 • Opmaken en passeren van de akten tot doorhaling van de hypotheek op het kadaster (royementsakten) en het verrichten van daarmee verband houdende kadastrale recherches (eventuele extra werkzaamheden zijn voor rekening van verkoper).
 • Het opvragen van de te verrekenen zakelijke lasten, wanneer deze niet door verkoper zelf zijn opgegeven (extra werkzaamheden zijn voor rekening van verkoper).
 • De tarieven voor (extra) werkzaamheden luiden (alle tarieven zijn exclusief het per de transactiedatum geldende omzetbelastingtarief, tenzij anders aangegeven):
  • Royementen bij verkoop:
  • algehele doorhaling hypotheek: € 195,00
  • gedeeltelijke doorhaling: € 245,00
  • doorhaling beslag (minimaal): € 295,00
  • Royementen bij oversluiting:
  • algehele doorhaling hypotheek: € 195,00
  • gedeeltelijke doorhaling: € 245,00
  • doorhaling beslag (minimaal): € 295,00
  • Aflossingen kredieten:
  • Voor elke extra aflossing van kredieten en dergelijke wordt € 90,00 in rekening gebracht.
  • Koopovereenkomst:
  • Opstellen eenvoudige koopovereenkomst van een particuliere woning € 275,00
  • Verzorgen inschrijving koopovereenkomst in kadaster € 125,00
  • Hypotheken:
  • Meer dan 1 onderpand in de hypotheekakte tarief verhogen met € 100,00
  • Diversen:
   • rangwisseling € 175,00
   • opstellen sleutelverklaring € 75,00
   • afkoop/wijzigen/opzeggen levensverzekering € 75,00
   • depotovereenkomst, 1% van depotsom met minimum van € 150,00
   • onderhandse volmacht/toestemmingsverklaring € 35,00
   • de koper van de woning is niet de enige die de lening aangaat € 50,00
   • ECH € 9,95
   • notariële volmacht tot hypotheekverlening € 185,00
   • de verkoper/eigenaar is slechts economisch eigenaar € 100,00
   • overdracht erfpachtsrecht en/of opstalrecht € 100,00
   • de overdracht gaat niet door vanwege ontbinding of andere reden vol tarief
   • de eigenaar van de woning niet de enige is die de schuld aangaat € 100,00