Plaatsen

Algemene voorwaarden

DéWoonnotaris.nl/opdrachtnemer

DéWoonnotaris.nl vestiging Gouda (hierna: DéWoonnotaris.nl) maakt onderdeel uit van Westerhuis notarissen te Gouda.

Toepassingsbereik

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DéWoonnotaris.nl aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
 2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens DéWoonnotaris.nl bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

Opdracht

Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij DéWoonnotaris.nl zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Inschakeling derden

DéWoonnotaris.nl is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.

De keuze van door DéWoonnotaris.nl in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. DéWoonnotaris.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt DéWoonnotaris.nl eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door DéWoonnotaris.nl voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens DéWoonnotaris.nl gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Niet doorgegane akte

 1. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. DéWoonnotaris.nl is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door DéWoonnotaris.nl aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en DéWoonnotaris.nl schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In afwijking tot het vorenstaande is DéWoonnotaris.nl, indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan komen, bevoegd terzake van de sub 1 bedoelde werkzaamheden aan de cliënt te declareren vijfenzeventig procent (75 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.
 3. Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het sub 2 omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75 %) van het offertetarief dat DéWoonnotaris.nl ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan DéWoonnotaris.nl verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 2. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Betaling

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van DéWoonnotaris.nl, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval dan dient een nota binnen dertig dagen na verzending te worden voldaan.
 2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
 3. DéWoonnotaris.nl is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.
 4. Voorts is DéWoonnotaris.nl bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen dertig dagen na verzending te worden voldaan.

Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde dertig dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die DéWoonnotaris.nl vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede terzake van de door DéWoonnotaris.nl bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voor de werkzaamheden van de administratie van DéWoonnotaris.nl kan de laatste een forfaitair bedrag vaststellen. Voorts is de opdrachtgever vanaf veertien dagen na verzending van de tweede aanmaningsbrief rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Doelgroep

DéWoonnotaris.nl is opgezet ten behoeve van de consumentenvastgoedpraktijk.
Uitsluitend cliënten, die de volgende vragen bevestigend beantwoorden kunnen gebruikmaken van de diensten van DéWoonnotaris:

 • Betreft het een woning die de cliënt zelf bewoont of gaat bewonen?
 • (Alleen bij aankoop:) Koopt de cliënt de woning van een particulier persoon (dus niet van een bedrijf of stichting)?
 • Behoort de woning niet tot een echtscheidingsboedel of een nalatenschap?
 • Vindt de cliënt het goed, dat de communicatie met DéWoonnotaris.nl zoveel mogelijk digitaal verloopt?
 • Is er voor de ondertekening van de akte geen machtiging van derden, zoals een rechter of curator, nodig?

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door DéWoonnotaris.nl worden verricht met inachtneming van de voor een notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Klachten

Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan DéWoonnotaris.nl te kennen geven. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

 • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
 • de Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen te
 • ‘s-Gravenhage en/of
 • de burgerlijke rechter te ‘s-Gravenhage.
 • Declaratiegeschillen dienen ter beslechting te worden voorgelegd aan de voorzitter van de Ring ‘s-Gravenhage van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan DéWoonnotaris.nl gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aan DéWoonnotaris.nl aanspraak geeft op uitkering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval DéWoonnotaris.nl aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien DéWoonnotaris.nl ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.

Melding ongebruikelijke transacties

Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) van toepassing. De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan het Ministerie van Justitie. Indien de notaris overgaat tot melding van een transactie zal hij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt.

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen DéWoonnotaris.nl en haar cliënten zal het Nederlandse recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter te ’s-Gravenhage zal bevoegd zijn van enig geschil kennis te nemen.