Plaatsen

Tariefvoorwaarden

DéWoonnotaris.nl te Vlijmen is opgezet ten behoeve van de particuliere consumentenvastgoedpraktijk.

Onze spelregels zijn eenvoudig en duidelijk. Na ondertekening van de koopovereenkomst bij de makelaar en/of de hypotheekofferte van de bank en/of de opdracht voot het opmaken van een akte van verdeling zorgen wij voor de uitvoering.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

  • Koopovereenkomst: de door beide partijen (origineel) ondertekende en volledig ingevulde koopovereenkomst is tenminste één gehele kalendermaand vóór de datum van eigendomsoverdracht door ons kantoor ontvangen. Indien ons kantoor (op verzoek) vooraf schriftelijk heeft ingestemd met een behandelingsperiode van korter dan één maand, dan is dat eventueel mogelijk maar wordt het per akte in rekening te brengen honorarium verhoogd met tenminste € 242,00.
    Het eventueel -op verzoek van koper en/of verkoper- vervroegen van een reeds ingeplande afspraak is alleen mogelijk met inachtneming van een minimale behandeltermijn van één gehele kalendermaand; de extra kosten ad €  110,00 voor wijziging van de passeerafspraak zijn voor de partij op wiens verzoek de vervroeging plaats moet vinden   
  • Hypotheek: de door de hypothecair financier aan ons kantoor te verstrekken hypotheekinstructie is tenminste zeven werkdagen voor de datum van eigendomsoverdracht door ons kantoor ontvangen. Indien ons kantoor vooraf schriftelijk heeft ingestemd met een behandelingsperiode van korter dan zeven werkdagen, dan is dat mogelijk maar wordt het voor de hypotheekakte in rekening te brengen honorarium verhoogd met tenminste € 181,50
  • Hypotheekverstrekker:  De hypothecair financier dient een “bank” te zijn; dat wil zeggen een grote, bekende Nederlandse, onder toezicht van DNB staande, geldverstrekkende instelling, niet zijnde een (rechts-) persoon die een zogenaamde “particuliere lening” ter beschikking stelt, wel of niet onder hypothecaire zekerheid. Indien vroegtijdig, dat wil zeggen tenminste drie weken vóór de datum van eigendomsoverdracht, schriftelijk kenbaar is gemaakt dat het een particuliere financiering betreft (dus niet van een “bank”), dan is dat uiteraard mogelijk maar wordt voor het opstellen van de hypotheekakte het honorarium met een bedrag van € 121,00 verhoogd
  • Opdrachtgever: u handelt als een particulier persoon (dus geen rechtspersoon)
  • Bij aankoop: u koopt de woning van een particulier persoon (dus geen rechtspersoon)
  • Bij verdeling:  u bent het met elkaar eens over de toedeling van het huis, de eventuele hypotheek en de eventueel daaraan gekoppelde polissen/effectenrekeningen. U regelt zelf het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij de bank.

Zijn de opdrachten niet op tijd door ons ontvangen, dan vervalt de gemaakte afspraak. In overleg plannen wij een nieuwe afspraak in. De minimale behandeltermijn bedraagt  zes werkdagen.

De tarieven van DeWoonnotaris.nl zijn uitsluitend van toepassing op individuele woning transacties door consumenten en daarom niet van toepassing op bedrijfsvastgoed en/of projectontwikkeling. Evenmin zijn de tarieven van toepassing op verkooptransacties waarbij koper of verkoper een rechtspersoon (daaronder begrepen een gemeente) en/of projectontwikkelaar is.