Plaatsen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Huijbregts Notarissen & Adviseurs N.V. bij akte de dato vier juni tweeduizendnegentien (04-06-2019) verleden voor notaris mr J.G. Gräler, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 16089604.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- "AVG": Algemene verordening gegevensbescherming;
- "Algemene Voorwaarden": de onderhavige algemene voorwaarden van HN;
- "BW": Burgerlijk Wetboek;
- "FIU": Financial Intelligence Unit Nederland gevestigd te Zoetermeer;
- “HN”: de naamloze vennootschap Huijbregts Notarissen & Adviseurs N.V., ingeschreven in het Handelregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16089604, gevestigd te ’s Hertogenbosch en kantoorhoudende aan de adressen Zuiderparkweg 280, 5216 HE ’s Hertogenbosch en Julianastraat 19, 5251 EC Vlijmen. HN handelt tevens onder de naam "déWoonnotaris.nl";
- “KNB”: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te Den Haag;
- “Kwaliteitsrekening”: een bij een in Nederland gevestigde bank door HN aangehouden bankrekening als bedoeld in artikel 25 van de Wna;
- "Opdrachtgever": de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) een Opdracht verstrekt aan HN;
- "Wna": Wet op het notarisambt;
- “Wwft”: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 1 - HN
HN is een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te ’s Hertogenbosch, die ten doel heeft de uitoefening van het notariaat en het verlenen van juridisch advies.

Artikel 2 - Toepassingsbereik
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door HN aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2. Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van HN alsmede van de aandeelhouders en bestuurders van de houderstermaatschappijen alsmede van al de (toegevoegd-)notarissen, kandidaat-notarissen, paralegals en alle overige personen die bij, voor of namens HN werkzaam zijn.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door HN uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Opdracht
1. Onder “Opdracht” wordt verstaan de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:400 BW waarbij HN zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
2. Opdrachten worden bij uitsluiting aanvaard door HN en worden niet geacht te zijn gegeven aan enige aan HN verbonden persoon. Dit geldt ook voor het geval het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
3. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 4 - Verlening opdracht
1. De Overeenkomst wordt gevormd door de opdrachtbevestiging en deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door HN retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt HN zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.
2. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan HN verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet (getekend, of per e-mail) retour is ontvangen, wordt de Opdracht eveneens geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat (i) HN op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart of (ii) Opdrachtgever stilzwijgend een ontwerp-akte of ander door HN opgesteld document in ontvangst neemt.
4. De ontvangst door HN van een (koop)overeenkomst waarin is bepaald dat de HN op grond van die overeenkomst een akte (van levering) zal verlijden, impliceert het verlenen van een opdracht door de contractspartijen aan HN tot het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.
5. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5 - Termijnen
1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel door HN is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn slechts fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6 - Vaststelling honorarium
1. Het door Opdrachtgever aan HN verschuldigde honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met de door HN gehanteerde uurtarieven. De uurtarieven worden van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld.
2. Het honorarium wordt vermeerderd met kantoorkosten en indien van toepassing met kosten van derden (waaronder verschotten) en wettelijke toeslagen.
3. Alle verschuldigde bedragen worden, indien van toepassing, vermeerderd met de op dat moment daarover verschuldigde omzetbelasting.
4. De juistheid van het in rekening gebrachte honorarium en andere kosten kan alleen worden betwist indien dit schriftelijk geschiedt en alleen binnen dertig (30) dagen na de datum van de declaratie waarop de betwisting betrekking heeft.
5. HN zal de kosten van haar werkzaamheden niet ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan Opdrachtgever brengen.

Artikel 7 - Werkzaamheden zonder notariële akte
Voor (advies)werkzaamheden die door HN verricht worden zonder dat deze leiden tot een notariële akte is HN bevoegd haar werkzaamheden in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als in artikel 6 bepaald. Indien aan deze werkzaamheden een (koop)overeenkomst tussen partijen ten grondslag ligt, brengt HN het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in partijen in die (koop)overeenkomst zijn overeengekomen en bij gebreke van een dergelijke bepaling aan de Opdrachtgever.

 Artikel 8 - Inschakeling derden ten behoeve van Opdrachtgever
1. HN is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van Opdrachtgever derden in te schakelen.
2. De keuze van door HN in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. HN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Opdrachtgever verstrekt aan HN een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever. HN zal nimmer Opdrachtgever van derden zijn.

Artikel 9 - Rechten van derden
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de Opdrachtgever de inhoud van de door HN voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de Opdrachtgever jegens HN gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever en onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden gebonden.

Artikel 10 - Voortijdige beëindiging opdracht
1. Wanneer een Opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigt, is HN bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan hem te declareren op basis van de door HN aan de opdracht bestede tijd, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
2. In afwijking tot het vorenstaande is HN, indien de afspraak tot het verlijden van notariële akte(n) vijf (5) dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan komen, bevoegd ter zake van de lid 1 bedoelde werkzaamheden aan de Opdrachtgever het volledige bij de opdracht overeengekomen honorarium te declareren.
3. Ingeval sprake is van het bepaalde in lid 2 en geen honorarium is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld conform het bepaalde in artikel 6.

Artikel 11 - Betaling
1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk op de datum van het ondertekenen van de akte, en wel vóór het tijdstip van de ondertekening, in het bezit te zijn van HN.
2. Indien aan onze werkzaamheden geen geldverkeer is verbonden dient de declaratie van HN binnen veertien (14) dagen na de op die declaratie genoemde dagtekening te zijn voldaan.
3. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
4. HN is bevoegd tussentijds te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening gebracht worden.
5. Voorts is HN bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
6. Verrekening van betaalde voorschotten vindt plaats met de einddeclaratie ter zake van de Opdracht.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
1. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan HN verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon.
2. In het geval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
3. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor een fout ten gevolge van de verstrekking door Opdrachtgever aan HN van onjuiste of onvolledige informatie, in bijzonder in het geval het voor HN redelijkerwijs niet mogelijk is of op grond van geldende wet- en regelgeving niet is toegestaan om informatie op juistheid te controleren. Opdrachtgever vrijwaart HN in die gevallen voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 13 - Uitbetaling van gelden
Een vordering op HN vanwege de uitbetaling van gelden op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. HN betaalt op grond van het Reglement van het bestuur van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in dit Reglement genoemde uitzonderingen.

Artikel 14 - Doorvergoeding rente en uitbetaling depotgelden
1. HN vergoedt de door haar ontvangen rente op gelden die langere termijn onder haar beheer zijn aan de rechthebbende.
2. Ter verduidelijking stelt HN voor de toepassing van deze verordening vast dat zij rente vergoedt indien gelden vijf (5) dagen of langer in haar beheer zijn.
3. Indien HN het beheer voert over gelden en de bank over die gelden bij HN rente of andere kosten in rekening brengt zal HN die rente en kosten doorberekenen aan de rechthebbende op die gelden. De door de bank in rekening gebrachte/te brengen rente zal over gelden die bij HN in beheer zijn door HN forfaitair worden (door)berekend, tenzij anders is overeengekomen.
4. Onder de in dit artikel bedoelde gelden worden tevens uitdrukkelijk begrepen de gelden die bij HN in depot zijn gegeven en waarvan door HN is vastgesteld dat tussen partijen geen volledige overeenstemming bestaat over de rechthebbende, dan wel het anderszins gelden betreft die op grond van voor het notariaat geldende regelgeving bij HN in depot (dienen te) zijn gegeven.
5. HN mag en zal slechts tot uitbetaling van depotgelden aan een partij overgaan indien:
- zij een schriftelijke en in voorkomende gevallen gelijkluidende opdracht van de desbetreffende partij(en) hiertoe ontvangt; of
- na een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan dan wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.
6. Zij die partij zijn bij een notarieel depot, zoals in dit artikel bedoeld, hebben een voorwaardelijke aanspraak op HN, onder de opschortende voorwaarde dat en in de mate waarin de betreffende partijen uiteindelijk als rechthebbenden worden aangemerkt voor dat (gedeelte van het) geldbedrag.
7. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing, voor zover daarin in de depotakte niet is voorzien dan wel een depotakte ontbreekt.

Artikel 15 - Kosten van invordering
1. De Opdrachtgever aan wie, door middel van een declaratie of op andere wijze, betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen veertien (14) dagen geen volledige betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die HN vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede ter zake van de door HN bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief.
2. Voor de werkzaamheden van de administratie van HN wordt forfaitair vijftien procent (15%) van het honorarium in rekening gebracht. Voorts is de Opdrachtgever vanaf veertien (14) dagen na de vervaldatum van de declaratie rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
3. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is geldt het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel vanaf het moment dat Opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien (14) dagen eerst nog éénmaal in de gelegenheid is gesteld om alsnog binnen veertien (14) dagen aan de overeengekomen (betalings)verplichtingen te voldoen.

Artikel 16 - Beroeps- en gedragsregels; wet- en regelgeving
1. HN houdt zich aan alle op haar van toepassing zijnde beroeps- en gedragsregels alsmede aan alle overige uit de geldende wet- en/of regelgeving voorvloeiende verplichtingen.
2. HN is in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van de WWFT, onder meer verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat.
3. HN is verplicht om ongebruikelijke transacties en situaties te melden aan de FIU. Indien HN overgaat tot melding van een dergelijke transactie zal zij dat niet (mogen) melden aan de bij de opdracht betrokken partij(en).
4. Opdrachtgever verklaart de beperkingen, die uit het bepaalde in lid 1 tot en met 3 voor HN bij de uitvoering van de Opdracht kunnen voortvloeien te zullen respecteren.
5. Een uitleg van de in dit artikel bedoelde regels is te vinden in de consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek door HN worden verstrekt.

Artikel 17 - Klachten
Indien de Opdrachtgever klachten heeft jegens HN zal hij deze klachten eerst aan HN te kennen geven. Wordt daarop naar de mening van Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
- de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
- de desbetreffende Kamer voor het Notariaat; en/of
- de burgerlijke rechter te ’s Hertogenbosch.
Op de dienstverlening door de notaris is voorts de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid HN
1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan HN gegeven opdracht, één (1) of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval HN aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien HN ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever dan wel een derde met de schade en (indien het een derde betreft) met HN als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
5. De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een bericht op digitale wijze verzonden niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

Artikel 19 - Beheer gelden
HN kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. HN zal deze gelden storten op een Kwaliteitsrekening. HN is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 20 - Persoonsgegevens
1. Ten behoeve van een goede dienstverlening worden door HN persoonsgegevens van Opdrachtgevers, wederpartijen en andere bij de uitvoering van een Opdracht verbonden personen (natuurlijke personen en rechtspersonen) digitaal opgeslagen. Deze gegevens worden door HN, met inachtneming van ter zake geldende wetgeving, met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld en bewaard.
2. HN kan (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, dan wel cliënten telefonisch benaderen. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan HN.
3. U heeft het recht HN te verzoeken u inzage te verlenen in uw - door HN als verantwoordelijke in de zin van de AVG verwerkte - persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, tenzij het handhaven van deze persoonsgegevens van belang is voor het deugdelijk functioneren van het rechtsverkeer en/of de (notaris)wet dit verlangt.
4. Een verzoek om inzage, verwijdering, overdracht en/of correctie kunt u per brief of per e-mail richten aan HN.
5. Meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens is opgenomen in onze privacyverklaring die bij de bevestiging van elke opdracht wordt verstrekt. Deze privacyverklaring is tevens te raadplegen op onze website. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u richten aan privacy@huijbregtsnotarissen.com. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
6. Opdrachtgevers zijn (indien van toepassing) gehouden om deze Algemene Voorwaarden bekend te maken aan de voor of ten behoeve van hun onderneming werkzame personen of aan hen gerelateerde personen van wie HN persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 21 - Communicatie per bericht op digitale wijze
HN is gerechtigd om op digitale wijze te communiceren. HN heeft passende maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van digitaal verzonden informatie zoveel mogelijk te waarborgen.

Artikel 22 - Slotbepalingen
1. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2. Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen blijven gelden en Partijen blijven hieraan gebonden.
3. Indien aan een Opdrachtgever een vertaling van deze Algemene Voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Artikel 23 - Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen HN en haar opdrachtgevers zal het Nederlands recht van toepassing zijn. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend (tenzij dwingendrechtelijke regels daaraan in de weg staan) de rechter te ’s Hertogenbosch of de Geschillencommissie bevoegd.

 

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- “Derdengeldenrekening”: een bij een in Nederland gevestigde bank door HN aangehouden bankrekening als bedoeld in artikel 25 van de WNA;
- "FIU": Financial Intelligence Unit Nederland gevestigd te Zoetermeer;
- “HN”: Huijbregts Notarissen B.V., gevestigd te 5216 HE ’s-Hertogenbosch, kantoorhoudende aan de Zuiderparkweg 280 en te 5251 EC Vlijmen aan de Julianastraat 19, tevens handelend onder de naam Huijbregts Notarissen & Adviseurs en voorts onder de naam déWoonnotaris.nl;
- “KNB”: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te 5211 BW Den Haag, Spui 184;
- "WNA": Wet op het notarisambt;
- “WWFT”: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 1 - HN/opdrachtnemer
HN is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, die ten doel heeft de uitoefening van het notariaat.
Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun vennootschappen (houdstermaatschappijen) middellijk of onmiddellijk aandelen in HN houden.

Artikel 2 - Toepassingsbereik
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door HN aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van HN alsmede van de aandeelhouders en bestuurders van de houderstermaatschappijen alsmede van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens HN werkzaam zijn.

Artikel 3 - Opdracht
Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek waarbij HN zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (dat bepaalt dat de opdracht welke is verleend aan een bepaalde persoon eindigt bij zijn/haar overlijden) van het Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 4 - Verlening opdracht
Voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen, impliceert het in ontvangst nemen van een namens HN opgemaakte ontwerp-akte het verlenen van een opdracht aan HN.
De ontvangst door HN van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de HN akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan HN tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

Artikel 5a - Vaststelling honorarium
Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door HN gehanteerde uurtarief, vermeerderd met kantoorkosten en kosten van derden. Het uurtarief wordt van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld.

Artikel 5b - Voorlichting over financiële gevolgen
1. HN licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
2. HN deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
3. HN mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Artikel 6 - Werkzaamheden zonder notariële akte
Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is HN bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor in artikel 5a bepaald. Ingeval aan de werkzaamheden van HN een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt HN het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.

Artikel 7 - Inschakeling derden ten behoeve van opdrachtgever
HN is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van opdrachtgever derden in te schakelen.
De keuze van door HN in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. HN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever verstrekt aan HN een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
HN zal nimmer opdrachtgever van derden zijn.

Artikel 8 - Rechten van derden
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Indien de opdrachtgever de inhoud van de door HN voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens HN gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Artikel 9 - Voortijdige beëindiging opdracht
1. Wanneer een opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigt, is HN bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan hem te declareren op basis van de door HN aan de opdracht bestede tijd, zulks met inachtneming van het hiervoor in artikel 5a bepaalde.
2. In afwijking tot het vorenstaande is HN, indien de afspraak tot het verlijden van notariële akte(n) twee (2) dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan komen, bevoegd ter zake van de sub 1 bedoelde werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren eenhonderd (100 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.
3. Ingeval geen honorarium is overeengekomen en derhalve artikel 5a van deze voorwaarden van toepassing is, dan is de opdrachtgever in het sub 2 omschreven geval verschuldigd het in artikel 5a van deze voorwaarden gemelde honorarium.

Artikel 10 - Betaling
1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het ondertekenen van de akte, en wel vóór het tijdstip van de ondertekening, in het bezit te zijn van HN, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval dan dient een nota binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
3. HN is bevoegd tussentijds te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening gebracht worden.
4. Voorts is HN bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan HN verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
2. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 12 - Uitbetaling van gelden
Een vordering op HN vanwege de uitbetaling van gelden op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. HN betaalt op grond van het Reglement van het bestuur van de KNB van dertien juli tweeduizendelf, in werking getreden op één augustus tweeduizendelf en aangepast op vijfentwintig januari tweeduizendtwaalf, alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in dit Reglement genoemde uitzonderingen.

Artikel 13 - Doorvergoeding rente
Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 WNA) dient HN de ontvangen rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden.
Ter verduidelijking stelt HN voor de toepassing van deze verordening vast dat zij rente vergoedt indien gelden vier (4) dagen of langer in haar beheer zijn.
Indien HN het beheer voert over gelden en de bank over die gelden bij HN rente of andere kosten in rekening brengt zal HN die rente en kosten doorberekenen aan de rechthebbende op die gelden. De door de bank in rekening gebrachte/te brengen rente zal over gelden die bij HN in beheer zijn door HN forfaitair worden (door)berekend, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Kosten van invordering
De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde veertien (14) dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die HN vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede ter zake van de door HN bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voor de werkzaamheden van de administratie van HN wordt forfaitair vijftien procent (15%) van het honorarium in rekening gebracht. Voorts is de opdrachtgever vanaf veertien (14) dagen na de vervaldatum van de nota rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1 %) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Artikel 15 - Beroeps- en gedragsregels
HN houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 16 - Klachten
Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens HN zal hij deze klachten eerst aan HN te kennen geven. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
- de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
- de desbetreffende Kamer voor het Notariaat; en/of
- de burgerlijke rechter te ’s-Hertogenbosch.
Op de dienstverlening door de notaris is voorts de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid HN
1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan HN gegeven opdracht, één (1) of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval HN aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien HN ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever dan wel een derde met de schade en (indien het een derde betreft) met HN als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
5. De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een bericht op digitale wijze verzonden niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

Artikel 18 - Beheer gelden
HN kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. HN zal deze gelden storten op een kwaliteitsrekening bij een in Nederland gevestigde bank. HN is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 19 - Toepassing WWFT
Op de dienstverlening door HN is de WWFT van toepassing.
In dat kader is HN onder meer verplicht:
- in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat.
HN is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU. Indien HN overgaat tot melding van een transactie zal hij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt.

Artikel 20 - Persoonsgegevens
Ten behoeve van een goede dienstverlening zullen de persoonsgegevens van zowel natuurlijke – als rechtspersonen (opdrachtgevers en eventuele wederpartijen van opdrachtgevers) in een elektronisch kaartsysteem worden ingevoerd. Deze gegevens zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en bewaard. Dit met inachtneming van ter zake geldende wetgeving.
HN kan (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, dan wel cliënten telefonisch benaderen. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan HN.
U heeft het recht HN te verzoeken u inzage te verlenen in uw - door HN als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte - persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, tenzij het handhaven van deze persoonsgegevens van belang is voor het deugdelijk functioneren van het rechtsverkeer. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk te richten aan HN.
Opdrachtgevers worden (indien van toepassing) verzocht deze algemene voorwaarden bekend te maken aan de voor of ten behoeve van hun onderneming werkzame personen of aan hen gerelateerde personen van wie HN persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 21 - Communicatie per bericht op digitale wijze
De opdrachtgever geeft HN het recht om berichten op digitale wijze met haar en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van de op deze wijze verzonden informatie niet gewaarborgd is.

Artikel 22 - Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen HN en haar opdrachtgevers zal het Nederlands recht van toepassing zijn. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Artikel 23 - Vertaling algemene voorwaarden
Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.